Hem
SSSA info
   Aktiviteter
   Medlemmar
   Styrelse
   Protokoll
   Stadgar
   QSL info
Teknik
HF
Läs QTC
SSA
 

QRZ.com
Buckmaster
Stadgar


Stadgar för föreningen Stockholms Skärgårds Sändareamatörer (SSSA).

Dessa stadgar är antagna vid SSSA årsmöte 2001-03-07 och innehåller några smärre ändringar av dem från 1993-06-16 som i sin tur bygger på de ursprungliga stadgarna från 1979-06-19

§ 1 Föreningens namn och ändamål

Föreningens namn är Stockholms Skärgårds Sändareamatörer och har till ändamål att utgöra en sammanslutning av sändareamatörer som även är intresserade av Stockholms skärgård. Föreningen är ideell, opolitiskt och bedriver verksamhet för att sammanknyta amatörradio och Stockholms skärgård. Föreningen bedriver även verksamhet bland intresserande ungdomar.


§ 2 Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av varje radioteknisk intresserad person, villig att i god samförstånds och kamratanda verka för föreningens syften. Det åligger medlem att följa utfärdade lagar och förordningar för handhavande av radioutrustning.


§ 3 Medlemsavgift

Medlemmarna erlägger för arbetsåret (=kalenderår) avgift, vars storlek fastställs av årsmötet året innan. Avgiften skall vara inbetald före januari månads utgång. Styrelsen kan befria medlem från avgift om särskilda skäl föreligger.


§ 4 Föreningen säte och tecknande

Föreningen har sitt säte i Värmdö kommun och tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§ 5 Årsmöte

Årsmöte hålls under 1:a kvartalet, dock senast före den 15:e april. Kallelse till årsmöte utsänds till medlem, som året innan betalt årsavgift, samt till nytillkomna medlemmar. Kallelse postas senast 14 dagar före årsmöte.


§ 6 Styrelsen

Föreningens arbete leds mellan årsmötena av en styrelse. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och klubbmästare samt vid förfall en suppleant. Styrelsen arbetar utan arvoden och enligt föreningens stadgar. Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden. Protokoll förs vid styrelsens sammanträden. Beslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen är beslutmässig med fyra närvarande ledamöter eller när minst tre ledamöter är närvarande och eniga. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden. Styrelsesuppleanten äger rösträtt på styrelsemöte vid förfall för ordinarie ledamot. Som hjälp vid ledning av föreningen kan styrelsen adjungera medlemmar att handha skötseln av avgränsade delar av verksamheten.


§ 7 Ärenden vid årsmöte

På årsmötet skall följande frågor behandlas:

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän, vilka jämte mötesordförande skall justera protokollet.

Vid votering fungerar justeringsmännen även som rösträknare.
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
5. Fastställande av dagordning för årsmötet.
6. Framläggande av styrelse- och kassaberättelse.
7. Framläggande av revisionsberättelser.
8. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.
9. Val av styrelse för det kommande arbetsåret:
.1 Val av ordförande
.2 Val av ytterligare fyra ledamöter i styrelsen
.3 Val av en suppleant
.4 Val av revisor
.5 Val av revisorsuppleant
.6 Val av tre valberedare för nästa årsmöte. Av dessa tre väljs en sammankallande.
.10 Fastställande av medlemsavgift för det kommande arbetsåret
.11 Behandlande av styrelseförslag.
.12 Behandlande av motioner från medlemmar.
.13 Behandlande av övriga ärenden.
Beslut under denna punkt kan ej fattas om ärendet inte medtagits i kallelsen till årsmötet.
.14 Årsmötet avslutande.


§ 8 Ärende till årsmöte

Styrelseförslag och motioner till årsmötet skall framgå av kallelsen. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast vid januari månads utgång. Styrelsen bör yttra sig över motionerna. Styrelsen framlägger förslag till medlemsavgift samt motiv vid höjningsförslag. Valberedningen förelägger årsmötet ett förslag till varje post i styrelsen och till revisor med suppleant.


§ 9 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall inkallas om styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär detta. Vid extra årsmöte får endast avgöras ärenden som föranlett extra årsmötet. Dagordning enligt § 7 med inskränkningar enligt ovan.


§ 10 Stadgeändringar

Stadgeändringsförslag sker som styrelseförslag eller motion till årsmöte och behandlas enl. § 8. För stadgeändring erfordras 2/3 majoritet och ändringen träder omedelbart i kraft.


§ 11 Medlemskaps upphörande

Medlem som icke betalar medlemsavgiften inom föreskriven tid, avförs ur medlemsregistret. Medlem som bryter mot föreningens stadgar, eller på annat sätt uppenbart skadar amatörradion eller föreningen och dess syften, kan av styrelsen med enhälligt beslut uteslutas ur föreningen. Vederbörande skall dock ges möjlighet avge förklaring till styrelsen. Utesluten medlem har rätt att få sitt medlemskap prövat vid nästkommande årsmöte.


§ 12 Föreningens upphörande

Föreningen kan upplösas efter beslut av ordinarie årsmöte. För beslut erfordras 2/3 majoritet. Vid upplösning skall tillgångarna tillfalla SSALadda ner dessa gällande stadgar 010307 som PDF
eller fd. stadgar 930616 , 790619